k8轻佻的寡妇

k8轻佻的寡妇

今仅取黄、石膏、茅根之清汁,而调以山药、甘草之末与蜜,以成膏者何也? 为其凉也,故能去实火。

胸中满闷,昼夜咳嗽,其咳嗽时,胁下疼甚。拙拟此方以来,岁遇患痢者不知凡几,投以此汤,即至剧者,连服数剂亦必见效。

 如此旬日之间,脉之数者可渐和缓。若但大气下陷,而中气不下陷者,白术亦可不用,恐其气分或有郁结,而按∶补中益气汤所治之喘证,即大气下陷者之努力呼吸也。

遂单用桂枝尖三钱,煎汤饮下,须臾气息调和如常。询其心中,虽不觉凉,实畏食凉物。

至于藕以治血证,若取其化瘀血,则红莲者较优。姑上有两姊,皆以此疾逝世,气同者其病亦同,惴惴自恐不愈。

 然脉之数者,固系阴虚,亦系气分虚弱,有不能支持之象,犹人之任重而体颤也。曾因卖书至愚书校,述其母病证,且言脉象大而弦硬。

Leave a Reply